Regulamin konkursu

§ 1

 1. Konkurs organizowany jest przez Reklamowa Gazeta Telewizyjna
 2. Fundatorem nagród jest Hurtownia Kosmetyczno-Fryzjerska IKA w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 58.
 3. Nagrodą w konkursie są:
 • 2 vouchery o wartości 50 zł każdy, do zrealizowania w Hurtowni Kosmetyczno-Fryzjerskiej IKA w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 58.
 1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy fani Reklamowa Gazeta Telewizyjna
  • Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
  • Wykonały zadanie konkursowe.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.
 3. Każdy uczestnik może tylko raz wziąć udział w zabawie.
  § 2
 4. Konkurs polega na podaniu kodu konkursowego, który należy odszukać na stronie www.telewizyjna.pl
 5. Konkurs rozpocznie się 10.03.2020 r. o godzinie 15:00.
 6. Odpowiedzi należy publikować pod postem konkursowym na fp Reklamowa Gazeta Telewizyjna
 7. Swoje odpowiedzi należy opublikować w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2020 roku do godziny 15:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 8. Nagrody w postaci voucherów otrzymają 2 osoby, które wytypujemy w drodze losowania.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14.03.2020 roku.
  § 3
 10. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad (edycja, poprawianie, dopisywanie odpowiedzi) oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji niepodanej w niniejszym regulaminie moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
 11. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej i warunkach odbioru nagrody.
 12. Na odpowiedź potwierdzającą od danego laureata Organizator będzie czekać 14 dni od momentu wysłania mu informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej. Jeżeli nie uda się uzyskać odpowiedzi ze strony laureata, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
 13. Nagrody zostaną wysłane do 5 dni roboczych od momentu rozwiązania konkursu.
 14. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 15. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane.
 16. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 6 godzin od zakończenia Konkursu.
 17. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany.
 18. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie oraz przenoszenia nagrody na kogoś innego.
 19. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 20. Organizator, Sponsor, Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za których pośrednictwem zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 21. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 22. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 23. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu.
 24. Facebook nie jest Organizatorem konkursu.