Regulamin konkursu 2×100 zł do Mavi Area

§ 1

 1. Konkurs organizowany jest przez Reklamową Gazetę Telewizyjną
 2. Fundatorem nagród jest Mavi Area Squash&Fitness w Łaziskach Górnych przy ul. św. Barbary 17a.
 3. Nagrodą w konkursie są 2 vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w Mavi Area w Łaziskach Górnych przy ul. św. Barbary 17a.
 4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy fani @Reklamowa Gazeta Telewizyjna
  • Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
  • Wykonały zadanie konkursowe.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko, zgadzając się jednocześnie na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.
 6. Każdy uczestnik może tylko raz wziąć udział w zabawie.
  § 2
 7. Konkurs polega na podaniu kodu konkursowego, który należy odszukać na stronie www.telewizyjna.pl
 8. Konkurs rozpocznie się 27.07.2021 r. o godzinie 14:10.
 9. Odpowiedzi należy publikować pod postem konkursowym na fp Reklamowa Gazeta Telewizyjna
 10. Swoje odpowiedzi należy opublikować w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2021 r. roku do godziny 12:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 11. Spośród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 2 osoby, które nagrodzimy voucherami.
 12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.07.2021 roku.
  § 3
 13. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad (edycja, poprawianie, dopisywanie odpowiedzi) oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji niepodanej w niniejszym regulaminie moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
 14. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej i warunkach odbioru nagrody.
 15. Na odpowiedź potwierdzającą od danego laureata Organizator będzie czekać 5 dni od momentu wysłania mu informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej. Jeżeli nie uda się uzyskać odpowiedzi ze strony laureata, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
 16. Nagrody zostaną wysłane do 5 dni roboczych od momentu rozwiązania konkursu.
 17. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 18. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane.
 19. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 6 godzin od zakończenia Konkursu.
 20. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany.
 21. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie oraz przenoszenia nagrody na kogoś innego.
 22. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 23. Organizator, Sponsor, Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za których pośrednictwem zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 24. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 25. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 26. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu.
 27. Facebook nie jest Organizatorem konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *